ஜெனிவாவில் இருந்து ஒளி உதவும் கரங்கள் கண்ணகைபுரம் மாணவர்களுக்கு உதவிகிளிநொச்சி புளுதியாற்றில் விவசாயிகளுடன்….நம் பாரம்பரிய கலைகளை மீள நினைவு கொள்ள பண்டிகைகள் நல்ல வாய்ப்பு…..ஊடகவியலாளர்களின் பாதுகாப்பு உறுத்திப்படுத்தப்படவேண்டும்…..உலக உயர்தனிச் செம்மொழி மற்றும் தமிழர் இலக்கிய இலக்கணம் ஓர் அறிமுகம்….கனடா மொன்றியல் ஜெயம், ஜெனா ஆகியோர் கிளிநொச்சி மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து உதவிக்கரம்பூநகரி கிராமங்களின் தேவைகளை ஆராயும் பொருட்டு மக்கள் சந்திப்பில்வடக்கு முதல்வரை பிரதமர் ரணில் புறக்கணித்ததால் நான் பிரதமரின் நிகழ்வுகளை புறக்கணிக்கின்றேன்வலி.கிழக்கு வளலாய் கிராம மக்களுடன்.கிளிநொச்சி பிரதேசத்தில் பொது நூலகமொன்று.