பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில்.

110

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில்.