இலங்கையில் உள்ள ஆபத்தான சட்டங்கள் பற்றி ஜெனிவா மனித உரிமைகள் சபையில்

தமிழர்கள் மீதான இன அழிப்பு மற்றும் இலங்கையில் உள்ள ஆபத்தான சட்டங்கள் பற்றி ஜெனிவா மனித உரிமைகள் சபையில்