கிளிநொச்சி புதுமுறிப்பு மக்கள் சந்திப்பு!

கிளிநொச்சி புதுமுறிப்பு மக்களை பா.உ சி.சிறீதரன் சந்தித்து அவர்களுடைய காணி பிரச்சினைக்கான தீர்வை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
Leave a Reply