பனக்காய் களியையும் பனிச்சம்காய்களையும் தேடிச்சென்றதை மறக்கமுடியுமா ?

சிங்கள இளைஞர்கள் தொழில் செய்வதற்கு பல வசதிகள் இருக்கின்றது தமிழ் இளைஞர்களுக்கு என்ன தொழில் வாய்ப்பு இருக்கின்றது .பலருடைய வயது போய்க்கொண்டு இருக்கின்றது .இவர்களுக்கு என்ன பதிலை அரசாங்கம் செய்யப்போகிறது?

https://www.youtube.com/watch?v=wv_dCjfByf8&feature=youtu.be
Leave a Reply